Zapraszamy do kompleksowo wyposażonej sali do terapii SI. Sala posiada niezbędny sprzęt do pracy terapeutycznej z dzieckiem m.in.: huśtawki, trapez, hamak, tunel (beczka), tunel miękki, drabinka, helikopter, most-kładka, deski równoważne, elementy obciążeniowe, ścieżka sensoryczna, kładka równoważna, zabawki i masy sensoryczne, i wiele wiele innych! 

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza SI jest wskazana, jeżeli Twoje dziecko ma:

- zaburzenia równowagi
- trudności w rozwoju zdolności ruchowych (duża i mała motoryka)
- zaburzenia w funkcjonowaniu jednego lub wielu zmysłów
- nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
- trudności z rejestrowaniem i przetwarzaniem bodźców
- trudności z koordynacją ruchową
- źle znosi zmiany w codziennych czynnościach
- łatwo się rozprasza

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z kilku części:

1. Wywiad z rodzicami – terapeuta zadaje rodzicom szereg pytań dotyczących przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych chorób, problemów zdrowotnych dziecka.

2. Kwestionariusze – rodzice są proszenie o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które pozwalają uzupełnić wyniki diagnozy. Pamiętajmy, że to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i jest jego najlepszym obserwatorem.

3. Próby kliniczne – terapeuta prosi dziecko o wykonanie kilku prób, które maja za zadanie stwierdzić, czy u dziecka występują przetrwałe odruchy, jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, praca oczu, koordynacja.

4. Testy – dziecko powyżej 4 roku życia wykonuje testy, które maja pomóc określić jego koordynację, czucie ciała, dokładne czucie i pracę rąk. Testy są standaryzowane na warunki polskie (standaryzacji dokonał Pan Zbigniew Przyrowski) i pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej.

5. Podsumowanie diagnozy – rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są wyjaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują również diagnozę na piśmie. Zawiera ona: dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów, wnioski, program terapii.

Powyższe elementy diagnozy są realizowane na ogół podczas 3 spotkań. Dwa z nich, po około 45-60 minut każde służą przeprowadzeniu wywiadu, testów klinicznych i obserwacji. Po opracowaniu na ich odstawie diagnozy, podczas trzeciego spotkania (ok. 45 min.) terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka. Diagnoza i zalecenia terapeutyczne zostają szczegółowo omówione i przedstawione rodzicom w przystępny i komunikatywny sposób. Jest to również czas, w którym nasz terapeuta odpowiada na wszelkie Państwa pytania związane z diagnozą i ewentulną dalszą terapią Państwa dziecka.

Terapia Intergacji Sensorycznej

Metoda SI jest wykorzystywana w pracy z dziećmi: z trudnościami w nauce szkolnej, z problemami ruchowymi – słaba koordynacja i równowaga,unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw, problemy z nauką jazdy na rowerze, opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabne, niezborne ruchy, nadruchliwość, wzmożona męczliwość, problemy z samoobsługą np. ubieraniem się; z problemami szkolnymi i trudnościami w uczeniu się – obniżony poziom sprawności manualnej i graficznej, problemy ze skupieniem uwagi, czytaniem, pisaniem i zapamiętywaniem, słaba motywacja; z problemami logopedycznymi – opóźniony rozwój mowy, niektóre wady wymowy.
z nadmierną wrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na bodźce – dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe; z problemami z zachowaniem, zła relacja z grupą rówieśniczą – labilność emocjonalna, impulsywność, trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji, niska samoocena, nadpobudliwość psychoruchowa ADHD, z dziećmi autystycznymi itp.

Proces integracji sensorycznej najintensywniej przebiega pomiędzy 3 rokiem życia, a pierwszymi klasami szkoły podstawowej, ale możliwa i z powodzeniem stosowana jest również terapia dla dzieci starszych.