Metoda Warnkego w pracy z dzieckiem z dysleksją

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

Metoda Warnkego od wielu lat jest stosowana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 2010 roku jest stosowana również w Polsce.

Jest to jedna z niewielu metod w obszarze treningów słuchowych o tak dobrze udokumentowanej i udowodnionej naukowo faktycznej skuteczności w pomocy dzieciomz dysleksją.

Dzięki  kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu treningowi, pozwala na istotne poprawienie funkcjonowania pacjenta  w zakresie dysleksji i problemów w nauce.

Efektywność terapii została zbadana przez psychologa z Uniwersytetu w Hanowerze – Uwo Tewesa  podczas dwóch projektów badawczych. W 2001 r. Tewas przeprowadził projekt standaryzacyjny 7 funkcji podstawowych w grupie 382 dzieci w wieku 5-12 lat. W badaniach przeprowadzonych rok później dokonano porównania tych danych z danymi 28 dzieci z dysleksją i uzyskano bardzo znaczące różnice.

Do terapii wykorzystujemy Brain-Boy Universal – urządzenie zostało opracowane w celu przeprowadzania treningu procesów przetwarzania i spostrzegania centralnego, zachodzących w ludzkim mózgu. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i posiada menu przystosowane do dzieci. Za pomocą siedmiu gier w sposób przyjemny i efektywny usprawnia automatyzację bodźców wzrokowych, słuchowych oraz motorykę. Poziom zadań dopasowany jest do umiejętności uczestnika. Po określonej ilości błędów następuje zakończenie gry, dzięki czemu nie pozwala na utratę motywacji i zniechęcenie się do ćwiczenia.

Urządzenie Brain-Boy pozwala na redukcję nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Najkorzystniej jest, jeśli ten etap przebiega równolegle na 2 poziomach – praca z terapeutą (raz w tygodniu) i indywidualne treningi w domu. Etap ten trwa 2-4 miesiące.

Koszt:

Diagnoza funkcji podstawowych: 2 spotkania (45 min i 30 min omówienie) w cenie 150zł. Poniżej zamieszczamy opis diagnozowanych funkcji.

Sesja treningu Metodą Warnkego z terapeutą - 75 zł (45min). Możliwość wykupienia pakietu 10 sesji w cenie - 650 zł.

Trening indywidualny: wypożyczenie Brain-Boy Uniwersal do domu na 2 miesiące - 380 zł. (dodatkowo kaucja zwrotna).

 

Poniżej zestawienie funkcji w układzie: Nazwa funkcji z opisem i rolą w procesie czytania

1. Próg kolejności wzrokowej

Jest to umiejętność precyzyjnego porządkowania szybko następujących po sobie bodźców wzrokowych np. błysków
Umiejętność porządkowania bodźców wzrokowych pozwala na precyzyjne układanie ciągów symboli jakimi są m.in. litery, znaki interpunkcyjne. Zatem jest to umiejętność konieczna do sprawnego czytania

2. Próg kolejności słuchowej

Jest to umiejętność precyzyjnego porządkowania szybko następujących po sobie bodźców słuchowych
Umiejętność porządkowania bodźców słuchowych pozwala na precyzyjne różnicowanie tzw. Głosek opozycyjnych jak t/d, k/g, p/b, r /l s/sz , s/z itd… Brak tej umiejętności powoduje trudności w prawidłowym opanowaniu mowy. Dalszą konsekwencją są trudności w czytaniu i pisaniu

3. Słyszenie kierunkowe

Jest to umiejętność, która pozwala na precyzyjne do kilku stopni kątowych określenie z, której strony dochodzi dźwięk i wyodrębnienie spośród innych bodźców dźwiękowych tego, który w danej chwili jest istotny np. głos nauczyciela wyodrębniony z dźwięków jakie towarzyszą w klasie.
Umiejętność ta jest konieczna do rejestrowania istotnych informacji np. treści podawanych przez nauczyciela odbieranych drogą słuchową Ponadto umiejętność ta pozwala na i wyodrębnianie istotnych bodźców dźwiękowych spośród innych dźwięków, które stanowią zakłócenia.

4. Rozróżnianie tonów

Jest to umiejętność różnicowania częstotliwości szybko następujących po sobie dźwięków..
Funkcja ta pozwala na precyzyjne różnicowanie samogłosek. Odgrywa też istotną rolę w kształtowaniu prozodycznych cech mowy: melodia rytm, akcent które są istotnymi charakterystycznymi cechami każdego języka.

5. Synchroniczne wystukiwanie rytmu

Jest to umiejętność, która wymaga sprawnej współpracy obu półkul . Polega na koordynacji słuchowo – motorycznej, która pozwala na rytmiczne wystukiwanie zasłyszanego rytmu
Umiejętność ta jest ważna dla umiejętności pisania przetwarzania dźwięku głoski na ruch kreślenie (wymawianej głoski) litery. Brak koordynacji słuchowej (słyszana głoska) i motorycznej (pisanie litery) powoduje trudności a nawet niemożność zapisania wyrazu , zdania itd.

6. Czas reakcji w wyborem

Jest to umiejętność szybkiej i poprawnej reakcji w wyborze jednej z wielu możliwości szybko następujących po sobie bodźców wzrokowych np. błysków, liter lub słuchowych np. kliknięć . Jest to umiejętność ważna dla procesów decyzyjnych (szybkie dokonywanie wyborów)
Umiejętność ta kształtuje się dzięki nabywaniu sprawności w zakresie koordynacji wzrokowo /słuchowo ruchowej. Sprawność ta ma decydujący wpływ na rozpoznawanie fonemów w rozwoju mowy i grafemów w kształtowaniu umiejętności pisania..

7. Rozpoznawanie wzorców częstotliwości

Jest to umiejętność szybkiego wyróżniania odmiennego pod względem częstotliwości dźwięku spośród sekwencji trzech dźwięków, które są dość szybko prezentowane.
Umiejętność ta jest ważna podczas zapisywania tego co mówimy np. wygłaszany wykład , dyktando . Istotą tej funkcji jest umiejętność wyróżniania wyrazów , zdań. (określania rodzaju zdania pytające , oznajmujące itp.)spośród potoku informacji przekazywanych drogą werbalną.

8. Rozpoznawanie wzorców czasowych

Jest to umiejętność szybkiego wyróżniania odmiennego pod względem długości dźwięku spośród sekwencji trzech dźwięków, które są dość szybko prezentowane.
Umiejętność ta jest ważna w przetwarzaniu języka mówionego na język pisany. Zburzenia w/w umiejętności prowadzą do trudności w pisaniu .Treść jest zapisywana w postaci fonetycznej , brak przerw między wyrazami, brak znaków interpunkcyjnych.