MAŁGORZATA WĘGROWSKA-GŁATKI - psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności wychowawczych, diagnosta zaburzeń uczenia się, diagnosta ADOS (dyrektor Poradni)

Małgorzata Węrowska-Głatki - mgr psychologii (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizacja - Psychoterapia). Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy klicznej. Od momentu uzyskania dyplomu magistra psychologii stale poszerza swoje doświadczenie i umiejętności zawodowe związane z psychoterapią (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii Oddział Dzieci i Młodzieży, Akademicki Ośrodek Psychoterapii, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnień i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego). Ukończyłaliczne studia podypomowe (w tym: 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej uprawniające do prowadzenia psychoterapii; Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA). Brała udział w licznych szkoleniach (łącznie ok. 350 godzin) prowadzonych przez polskich i zagranicznych terapeutów m.in.: Pokonywanie barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi; Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne; Terapia pedagogiczna; Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym; Praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej (Niebieska Linia), Dziecko w konflikcie (Agnieszka Stein), Ocena neurorozwojowa dziecka (Izabela Gelleta), Specyficzne trudności w uczeniu się – rozpoznawanie potrzeb i opiniowanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia; Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia; Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ; Metoda integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym; Terapia Neurobiologiczna; Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, Terapia ręki I i II stopnia.

Relizowała liczne programy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą (m.in. NOE). Odbyła staż kliczniczy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dzieci i Młodzieży oraz w warszawskim Młodzeżowym Telefonie Zaufania. Pełni funkcję biegłego psychologa przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była założycielem i kierownikiem Centrum Szkoleniowego Intra posiadającej status niepublicznej placówki kształcenia nauczycieli oraz prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilaktyki Intra. Założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "KROPKA". W chwili obecnej znaczną część energii zawodowej poświęca pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi oraz rodzinami.

Iwona Malec - psycholog, terapeuta TUS

Iwona Malec – magister psychologii, specjalizacja psychoterapia i terapia seksualna. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, oddziale psychiatrycznym, oraz innych oddziałach szpitalnych. Pracuje zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Posiada doświadczenie w pracy z seniorami, prowadzi indywidualne konsultacje, zna również specyfikę pracy z pacjentami chorymi onkologicznie. Prowadziła terapię grupową w dziennym oddziale psychiatrycznym. Aktualnie zatrudniona na stanowisku psychologa w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. W Poradni „Kropka” prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych. Prywatnie mama nastolatka.

AGNIESZKA HIRNY- psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin, ambasador metody Kids' Skills

Agnieszka Hirny – mgr psychologii,  terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz z psychologii transportu i ruchu drogowego. Certyfikowany Ambasador metody Dam Radę (Kids’ Skills) – Instytut Terapii Krótkoterminowej w Helsinkach. Certyfikowany Coach Pedagogiki Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Losningsinriktad Pedagogik w Sztokholmie. Odbyła liczne szkolenia m.in. w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Fundacji Dzieci Niczyje, Losningsinriktad Pedagogik- Szwecja, Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, Uniwersytecie SWPS oraz w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – PSTTSR. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim. Prowadziła także Punkt Konsultacyjny w Żabiej Woli dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doznających przemocy domowej. Pracowała w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
Obecnie pracuje w międzynarodowej szkole podstawowej w Warszawie. Prowadzi konsultacje i terapię dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym terapię par. Możliwa jest terapia w języku angielskim.

AGNIESZKA KLEM - psycholog, mediator, terapeuta TUS

Agnieszka Klem - mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej). Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz placówkach przedszkolnych wspomagając rozwój dzieci oraz wspierając rodziców zakresie trudności wychowawczych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: w zajęciach terapeutycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne), warsztatach z umiejętności psychologicznych, fakultecie z psychologii prokreacji, warsztatach z technik antystresowych, szkoleniu z profilaktyki wypalenia zawodowego, technik komunikacyjnych, radzenia sobie z trudnym klientem, zarządzaniem czasem. Odbyła staż w Ośrodku Mediacyjnym w Warszawie, współpracującym z OPS Praga Południe m. st. Warszawy, była członkiem grupy doradczej specjalistów różnych dziedzin m.in. prawa i psychologii, uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach projektu „Salon Mediatora” organizowanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie; udzielała konsultacji i wsparcia psychologicznego rodzinom i dzieciom pracując w GOPS oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako psycholog wspierający rodziny zastępcze. Współpracowała z Ministerstwem Środowiska w zakresie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w woj. mazowieckim. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe o kierunku „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” oraz „Psychologia Transportu”, ale w praktyce zawodowej poświęca się głównie pracy psychologa, terapeuty i mediatora. Prywatnie jest szczęśliwą mamą dwójki uroczych dzieci w wieku szkolnym.

ANNA DANIELSKA - logopeda, pedagog, oligofrenopedagog,

 

Studia I stopnia ukończyła na kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Studia magisterskie ukończyła z tytułem pedagoga w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także Logopedii ogólnej i klinicznej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Warszawie. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, między innymi: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki, Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych i Elektrostymulacja w logopedii. Od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nadarzynie w charakterze terapeuty pedagogicznego i logopedycznego oraz diagnosty pedagogicznego. Pełni także funkcję nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w szkole podstawowej i pracuje, jako terapeuta pedagogiczny, w fundacji ,,Szlakiem Tęczy’’. Pracuje z dziećmi autystycznymi, z Zespołem Aspergera i z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

MARTYNA ŁYKO-GORZĄCH - logopeda, pedagog

Martyna Łyko-Gorząch - mgr pedagogiki i logopeda, terapeuta AAC, provider Neuroflow. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność:pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i Medialna Emisja Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe w sferze oświaty - pracowała m.in w przedszkolach ogólnodostępnych, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach terapeutycznych oraz szkołach podstawowych (terapia dzieci z wadami wymowy, opóźniony rozwój mowy, terapia dzieci ze spektrum autyzmu). Ukończyła liczne szkolenia i kursy m.in.: Seplenienie boczne i seplenienie międzyzębowe, Rotacyzm - diagnoza i efektywna terapia, Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących. Provider treningu przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow. Obecnie w trakcie szkolenie Terapii Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza-terapia-masaż. Obecnie oprócz Poradni Kropka pracuje w Przedszkolu Montessori.

IWONA OSKIERA-GAŁECKA - pedagog, pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta Instrumental Enrichment

Iwona Oskiera-Gałecka - mgr pedagogiki, wychowawca z 20-letnim stażem pracy, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment. Ukończyła wiele kierunków studiów podyplomowych (m. in. z zakresu pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, organizacji i zarządzania oświatą, wychowania fizycznego z elementami aerobiku i tańca). Lubi zdobywać nową wiedzę, doświadczenia i kwalifikacje. Jest molem książkowym, ale nie zapomina, że mózg lubi ruch ;) Preferuje aktywny wypoczynek i zajęcia artystyczne. Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaga ich rozwój, usamodzielnia i aktywizuje kreatywność

IWONA WIKTOROWICZ - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Iwona Wiktorowicz - mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej z elementami logopedii oraz Oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem. Ukończone studia dają kwalifikacje do pracy jako terapeuta pedagogiczny, do prowadzenia diagnozy oraz terapii z zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na wszystkich etapach kształcenia: przedszkola, szkoły podstawowej, wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, również liceów ogólnokształcących, do prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami mowy, do prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z normą intelektualną posiadających istotne zaburzenia w zakresie funkcji poznawczych, pracy terapeuty z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z małymi dziećmi, jak też z młodzieżą.

Ukończyła liczne szkolenia i kursy m.in.: Diagnoza dziecka z problemami uczenia się matematyki, Doświadczam,ćwiczę, rozumiem-matematyka w działaniu, Elementy metody Paula Dennisona, Zabawy z muzyką wspierające harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, Sztuka motywowania - nauczanie czynnościowe, Metoda Dobrego Startu, Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Obecnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, gdzie prowadzi zajęcia z małymi dziećmi, zajęcia specjalistyczne zarówno z dziećmi jak i młodzieżą, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami oraz rodzicami.

DARIA WOLANIECKA - psycholog, pedagog specjalny

Daria Wolniecka - mgr psychologii Wydziału Psychologii  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (APS) oraz mgr pedagogiki specjalnej o specjalizacji: profilaktyka społeczna z resocjalizacją (APS). Praktykę zawodową zdobywała pracując jako psycholog: w domu dziecka, szkole, przedszkolu. Ukończyła szkolenia m.in.: Trenin Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Praca z dzieckiem transpłciowym, Depresja u dzieci i młodzieży, Kurs bajkoterapii. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nadarzynie. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych. W Poradni Kropka prowadzi terapię dzieci, pracuje z rodzicami borykająmi się z trudnościami wychowawczymi oraz zajmuje się konsultacjami specjalistycznymi dla placówek przedszkolnych (obserwacja dzieci, superwizja pracy wychowawców itp.)

KAROLINA MURANOWICZ - logopeda, pedagog specjalny (obecnie na urlopie)

Karolina Muranowicz – kwalifikowana logopedka i pedagożka specjalna, tegoroczna magistrantka logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta, dlatego też chętnie współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin. Wszelkie działania poprzedza dokładną diagnozą logopedyczną, która w trakcie terapii jest weryfikowana i ewentualnie modyfikowana. Działania terapeutyczne dobiera w taki sposób, aby były one możliwe do powtarzania poza gabinetem i sprawiały przyjemność dziecku. Przywiązuje dużą wagę do współdziałania z rodzicami, jest otwarta na pytania i sugestie. W ostatnim czasie uczestniczyła w następujących szkoleniach w Centrum Terapii Pareo: Terapia małego dziecka z ASD, Terapia logopedyczna małego dziecka (od 2 do 5 roku życia) w przypadku ORM, afazji dziecięcej, ASD – praktyczne rozwiązania, Aktywności logopedyczne w przypadku opóźnionego rozwoju mowy – przykłady zabaw, Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym. W przyszłości planuje dalszy rozwój poprzez podjęcie studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii.

AGNIESZKA ROZBICKA - psycholog

Agnieszka Rozbicka - mgr psychologii, ze specjalizacją Psychologia Zdrowia i Psychoterapia. Od czasu ukończenia studiów stale poszerza swoje kwalifikacje. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Trener Umiejętności Społecznych dla dzieci i dorosłych, a także osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, jest certyfikowanym Trenerem Metod Relaksacyjnych. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach m.in: z Bilateralnej Integracji, Dziecko z zaburzeniami lękowymi, Dieta sensoryczna, Efektywna współpraca z rodzicami - jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy, Afazja dziecięca, Uzależnienia cyfrowe u dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w placówkach szkolnych i przedszkolnych, w których prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne, udziela pomocy i wsparcia psychologicznego uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. Współczuje z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych m.in z GOPS, policja, sąd, poradnie specjalistyczne, prokuratura, kuratorzy. Prowadzi szkolenia i prelekcje. W Poradni Kropka prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz udziela konsultacji psychologicznych.

ANNA KOWALSKA - psycholog, psychoterapeuta, diet coach, terapeuta małżeński

"Trudne problemy pozostawione same sobie stają się jeszcze trudniejsze".
Anna Kowalska - mgr psychologii, psychoterapeuta, jobcoach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia w zakresie psychoterapii w szkole "Intra" w Warszawie, studia podyplomowe dotyczące jobcoachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także kursy i szkolenia doskonalące z zakresu psychoterapii indywidualnej.
Obecnie zatrudniona w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi, współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie pomocy psychologicznej. Autorka szkoleń i treningów. Prowadzi zajęcia grupowe dotyczące radzenia sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, problemów wychowawczych. Swoją pracę psychoterapeutyczną i szkoleniową poddaje superwizji.

Małgorzata Pierścionek-Brzycka - pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta bilateralny

Małgorzata Pierścionek-Brzycka - studiowała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym,położną, tyflopedagogiem i oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyła Studia podyplomowe z zakresu Nauk o Rodzinie - KUL Lublin, Integracji Sensorycznej - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowi w Bydgoszczy oraz Terapii z Arteterapią - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Jest terapeutą integracji sensorycznej, terapii ręki I i II stopnia oraz zaburzeń motoryki małej, terapeutą terapii bilateralnej oraz terapeutą TUS. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu: pracy z uczniem z Afazją, pracy z uczniem wybitnym, komunikowaniem się jako sposobem eliminowania trudnych zachowań w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu we współpracy z fundacją Synapsis oraz Fundacją Larche. Stale szkoli się, poszerza swój warsztat pracy jest aktywna zawodowo, aktualnie pracuje jako pedagog specjalny głównie w pracy z dziećmi z spektrum Autyzmu oraz terapeuta SI. Prywatnie dusza artystyczna, miłośniczka florystyki dekoracyjnej.