MAŁGORZATA WĘGROWSKA-GŁATKI - psycholog, psychoterapeuta, diagnosta (dyrektor Poradni)

Małgorzata Węrowska-Głatki - mgr psychologii (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizacja - Psychoterapia). Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pracy klicznej. Od momentu uzyskania dyplomu magistra psychologii stale poszerza swoje doświadczenie i umiejętności zawodowe związane z psychoterapią (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii Oddział Dzieci i Młodzieży, Akademicki Ośrodek Psychoterapii, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnień i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego). Ukończyłaliczne studia podypomowe (w tym: 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej uprawniające do prowadzenia psychoterapii; Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA). Brała udział w licznych szkoleniach (łącznie ok. 350 godzin szkoleń) prowadzonych przez polskich i zagranicznych terapeutów m.in.: Pokonywanie barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi; Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne; Terapia pedagogiczna; Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym; Praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej (Niebieska Linia), Dziecko w konflikcie (Agnieszka Stein), Ocena neurorozwojowa dziecka (Izabela Gelleta), Specyficzne trudności w uczeniu się – rozpoznawanie potrzeb i opiniowanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia; Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia; Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ; Metoda integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym; Terapia Neurobiologiczna; Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, Terapia ręki I i II stopnia.

Relizowała liczne programy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą (m.in. NOE). Odbyła staż kliczniczy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dzieci i Młodzieży oraz w warszawskim Młodzeżowym Telefonie Zaufania. Pełni funkcję biegłego psychologa przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była założycielem i kierownikiem Centrum Szkoleniowego Intra posiadającej status niepublicznej placówki kształcenia nauczycieli oraz prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilaktyki Intra. Założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "KROPKA". W chwili obecnej znaczną część energii zawodowej poświęca pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi oraz rodzinami.

Iwona Malec - psycholog

Iwona Malec – magister psychologii, specjalizacja psychoterapia i terapia seksualna. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, oddziale psychiatrycznym, oraz innych oddziałach szpitalnych. Pracuje zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Posiada doświadczenie w pracy z seniorami, prowadzi indywidualne konsultacje, zna również specyfikę pracy z pacjentami chorymi onkologicznie. Prowadziła terapię grupową w dziennym oddziale psychiatrycznym. Aktualnie zatrudniona na stanowisku psychologa w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. W Poradni „Kropka” prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych. Prywatnie mama nastolatka.

AGNIESZKA HIRNY- psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin, ambasador metody Kids' Skills

Agnieszka Hirny – mgr psychologii,  terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz z psychologii transportu i ruchu drogowego. Certyfikowany Ambasador metody Dam Radę (Kids’ Skills) – Instytut Terapii Krótkoterminowej w Helsinkach. Certyfikowany Coach Pedagogiki Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Losningsinriktad Pedagogik w Sztokholmie. Odbyła liczne szkolenia m.in. w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Fundacji Dzieci Niczyje, Losningsinriktad Pedagogik- Szwecja, Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, Uniwersytecie SWPS oraz w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – PSTTSR. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim. Prowadziła także Punkt Konsultacyjny w Żabiej Woli dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doznający przemocy domowej. Pracowała także w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
Obecnie pracuje w międzynarodowej szkole podstawowej w Warszawie. Prowadzi konsultacje i terapię dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym terapię par. Możliwa jest terapia w języku angielskim.

AGNIESZKA KLEM - psycholog, mediator

Agnieszka Klem - mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej). Pracuje w Porani Psychologiczno-Pedagogicznej oraz placówkach przedszkolnych wspomagając rozwój dzieci oraz wspierając rodziców zakresie trudności wychowawczych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: w zajęciach terapeutycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne), warsztatach z umiejętności psychologicznych, fakultecie z psychologii prokreacji, warsztatach z technik antystresowych, szkoleniu z profilaktyki wypalenia zawodowego, technik komunikacyjnych, radzenia sobie z trudnym klientem, zarządzaniem czasem. Odbyła staż w Ośrodku Mediacyjnym w Warszawie, współpracującym z OPS Praga Południe m. st. Warszawy, była członkiem grupy doradczej specjalistów różnych dziedzin m.in. prawa i psychologii, uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach projektu „Salon Mediatora” organizowanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie; udzielała konsultacji i wsparcia psychologicznego rodzinom i dzieciom pracując w GOPS oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako psycholog wspierający rodziny zastępcze. Współpracowała z Ministerstwem Środowiska w zakresie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w woj. mazowieckim. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe o kierunku „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” oraz „Psychologia Transportu”, ale w praktyce zawodowej poświęca się głównie pracy psychologa, terapeuty i mediatora. Prywatnie jest szczęśliwą mamą dwójki uroczych dzieci w wieku szkolnym.

EMILIA SZWED - psycholog

Emilia Szwed - mgr psychologii, specjalność: psychologia kliniczna i psychoterapia. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Ukończone liczne szkolenia dające praktyczną wiedzę w zakresie psychoterapii, m.in.: ,,Psychoterapia bez tajemnic" (Warszawski Instytut Psychoterapii); ,,Praca terapeutyczna z młodzieżą po próbach samobójczych'' (Ośrodek Psychoterapii Sukces). A także: ,,Pediatryczny kurs pierwszej pomocy". Doświadczenie zdobywała prowadząc terapię w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkolu, gdzie pracowała terapeutycznie z dziećmi z orzeczeniami; Wykładowca w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, gdzie prowadzi przedmiot: "Psychologia osób niepełnosprawnych". Obecnie przygotowuje się do otworzenia przewodu doktorskiego w projekcie ,,Młodzi i Zdolni " w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży, w zakresie zaburzeń lękowych, zachowań autodestrukcyjnych, niskiej samooceny, zaburzeń koncentracji i uwagi, wspomagania procesów uczenia się.

MARTYNA ŁYKO-GORZĄCH - logopeda, pedagog

Martyna Łyko-Gorząch - mgr pedagogiki i logopeda, terapeuta AAC, provider Neuroflow. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność:pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i Medialna Emisja Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe w sferze oświaty - pracowała m.in w przedszkolach ogólnodostępnych, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach terapeutycznych oraz szkołach podstawowych (terapia dzieci z wadami wymowy, opóźniony rozwój mowy, terapia dzieci ze spektrum autyzmu). Ukończyła liczne szkolenia i kursy m.in.: Seplenienie boczne i seplenienie międzyzębowe, Rotacyzm - diagnoza i efektywna terapia, Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących. Provider treningu przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow. Obecnie w trakcie szkolenie Terapii Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza-terapia-masaż. Obecnie oprócz Poradni Kropka pracuje w Przedszkolu Montessori.

IWONA OSKIERA-GAŁECKA - pedagog, pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta Instrumental Enrichment

Iwona Oskiera-Gałecka - mgr pedagogiki, wychowawca z 20-letnim stażem pracy, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment. Ukończyła wiele kierunków studiów podyplomowych (m. in. z zakresu pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, organizacji i zarządzania oświatą, wychowania fizycznego z elementami aerobiku i tańca). Lubi zdobywać nową wiedzę, doświadczenia i kwalifikacje. Jest molem książkowym, ale nie zapomina, że mózg lubi ruch ;) Preferuje aktywny wypoczynek i zajęcia artystyczne. Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaga ich rozwój, usamodzielnia i aktywizuje kreatywność

IWONA WIKTOROWICZ - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Iwona Wiktorowicz - mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej z elementami logopedii oraz Oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem. Ukończone studia dają kwalifikacje do pracy jako terapeuta pedagogiczny, do prowadzenia diagnozy oraz terapii z zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na wszystkich etapach kształcenia: przedszkola, szkoły podstawowej, wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, również liceów ogólnokształcących, do prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami mowy, do prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z normą intelektualną posiadających istotne zaburzenia w zakresie funkcji poznawczych, pracy terapeuty z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z małymi dziećmi, jak też i z młodzieżą.

Ukończyła liczne szkolenia i kursy m.in.: Diagnoza dziecka z problemami uczenia się matematyki, Doświadczam,ćwiczę, rozumiem-matematyka w działaniu, Elementy metody Paula Dennisona, Zabawy z muzyką wspierające harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, Sztuka motywowania - nauczanie czynnościowe, Metoda Dobrego Startu, Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Obecnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, gdzie prowadzi zajęcia z małymi dziećmi, zajęcia specjalistyczne zarówno z dziećmi jak i młodzieżą, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami oraz rodzicami.

DARIA WOLANIECKA - psycholog, pedagog specjalny

Daria Wolniecka - mgr psychologii Wydziału Psychologii  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (APS) oraz mgr pedagogiki specjalnej o specjalizacji: profilaktyka społeczna z resocjalizacją (APS). Praktykę zawodową zdobywała pracując jako psycholog: w domu dziecka, szkole, przedszkolu. Ukończyła szkolenia m.in.: Trenin Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Praca z dzieckiem transpłciowym, Depresja u dzieci i młodzieży, Kurs bajkoterapii. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nadarzynie. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych. W Poradni Kropka prowadzi terapię dzieci, pracuje z rodzicami borykająmi się z trudnościami wychowawczymi oraz zajmuje się konsultacjami specjalistycznymi dla placówek przedszkolnych (obserwacja dzieci, superwizja pracy wychowawców itp.)

ANNA WRONA-PAWELCZYK - psycholog, pedagog specjalny

Anna Wrona-Pawelczyk - mgr psychologii (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz mgr pedagogiki specjalnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Ukończyła liczne szkolenia m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją i obniżeniem nastroju, Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi I i II. Doświadczenia zdobywała w ramach prywatnej praktyki oraz pracując na stanowsiku psychologa w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe).

 

KAROLINA MURANOWICZ - logopeda

Karolina Muranowicz – kwalifikowana logopedka i pedagożka specjalna, tegoroczna magistrantka logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta, dlatego też chętnie współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin. Wszelkie działania poprzedza dokładną diagnozą logopedyczną, która w trakcie terapii jest weryfikowana i ewentualnie modyfikowana. Działania terapeutyczne dobiera w taki sposób, aby były one możliwe do powtarzania poza gabinetem i sprawiały przyjemność dziecku. Przywiązuje dużą wagę do współdziałania z rodzicami, jest otwarta na pytania i sugestie. W ostatnim czasie uczestniczyła w następujących szkoleniach w Centrum Terapii Pareo: Terapia małego dziecka z ASD, Terapia logopedyczna małego dziecka (od 2 do 5 roku życia) w przypadku ORM, afazji dziecięcej, ASD – praktyczne rozwiązania, Aktywności logopedyczne w przypadku opóźnionego rozwoju mowy – przykłady zabaw, Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym. W przyszłości planuje dalszy rozwój poprzez podjęcie studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii.

MAGDALENA MALKA - pedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

Magdalena Malka - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki Absolwentka Wyższej Szkoły TWP w Warszawie - magister pedagogiki przedszkolnej z logopedią i edukacji wczesnoszkolnej. Certyfikowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej - studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Doświadczony nauczyciel wychowywania przedszkolnego. Terapeuta programu szkolnego Bilateralnej Integracji i terapii ręki. Wkrótce terapeuta pedagogiczny -w trakcie studiów. Prywatnie mama dwóch synów. Ukończyła m.in. szkolenia: Warsztaty metodyczne Metoda Dobrego Startu z elementami pedagogiki zabawy, Kurs doskonalący I poziom Metody Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne (Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku), Kurs doskonalący Pedagogika Specjalna - nowa specjalność. Metody pracy z uczniem z ADHD (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Szkolenie Wczesne wspomaganie jako zwiększenie szans edukacyjnych dziecka (Kuratorium Oświaty w Warszawie), Szkolenie Bilateralna Integracja - Program szkolny, Konferencja PSTIS DYSPRAKSJA i ZABURZENIA POSTURALNE W DIAGNOZIE I TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, Szkolenie „Terapia ręki” – formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcje neurorozwojowe, Szkolenie Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty, Kurs Terapia ręki I i II stopnia.

AGNIESZKA ROZBICKA - psycholog

Agnieszka Rozbicka - mgr psychologii, ze specjalizacją Psychologia Zdrowia i Psychoterapia. Od czasu ukończenia studiów stale poszerza swoje kwalifikacje. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Trener Umiejętności Społecznych dla dzieci i dorosłych, a także osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, jest certyfikowanym Trenerem Metod Relaksacyjnych. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach m.in: z Bilateralnej Integracji, Dziecko z zaburzeniami lękowymi, Dieta sensoryczna, Efektywna współpraca z rodzicami - jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy, Afazja dziecięca, Uzależnienia cyfrowe u dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w placówkach szkolnych i przedszkolnych, w których prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne, udziela pomocy i wsparcia psychologicznego uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. Współczuje z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych m.in z GOPS, policja, sąd, poradnie specjalistyczne, prokuratura, kuratorzy. Prowadzi szkolenia i prelekcje. W Poradni Kropka prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz udziela konsultacji psychologicznych.

 

TOMASZ SZUSTAKIEWICZ - psycholog, terapeuta umiejętności społecznych, terapeuta

Tomasz Szustakiewicz – mgr psychologii, mgr prawa (Uniwersytet Jagielloński). Ukończył studia podyplomowe: Profesjonalny Coaching (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz liczne szkolenia w tym zakresie: Coach ACC w International Coach Federation (2013), Certyfikat Trenera,  Kurs CoachWise Essentials, Certyfikat konsultanta Extended DISC, “Coach czyli kto” – warsztat kształtujący postawę coacha i Mentor Coaching – Coach Master, Kurs „Proffessional Coaching” – Urszula Sadomska (MCC ICF).
Od kilku lat zaangażowany w pracę psychoterapeutyczną z rodzinami i dziećmi:
Obszar Dzieci: Centrum Ingenium – Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci, Konsultacje psychologiczne dla rodziców, GOPS Radziejowice - Indywidualne konsultacje psychologiczne, Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych i wychowawczych, Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Wiskitki Org. - Warsztaty psychologiczne i doradztwo indywidualne z zakresu umiejętności wychowawczych.Polski Związek Niewidomych, Parlament Studentów RP, Mszczonowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Jesteśmy!, Stowarzyszenie Feniks, Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju Equus, PCPR Rawa Mazowiecka, OPS Grodzisk Mazowiecki, GOPS Wiskitki, GOPS Puszcza Mariańska, GOPS Opoczno, GOPS Zbuczyn.Obszar Biznes: T-Mobile – Kierownik sekcji szkoleń i rozwoju, AmRest Sp. z o.o. (KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks) - HR Leader, Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o. – Konsultant ds. Rekrutacji, Grupa CEDC - Dział HR, Szkolenia i Coachingi biznesowe dla: Remax Construct Sp. z o.o., Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., Grupa Energa, Britenet, Qprogress, Mary Kay, Business Mindset, Makro, Akademia im. Leona Koźmińskiego, FRConsulting, Freemen Edu Sp. z o.o, ODiTK, Nawigator Training Direction, Global Training Center, Lechaa consulting Sp. Z o.o, Sąd Okręgowy w Warszawie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Szkolenie z zakresu Coaching dla Doradców Zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - Szkolenia z zakresu Coaching dla pracowników urzędu i inne.

ANNA KOWALSKA - psycholog, psychoterapeuta, diet coach, terapeuta małżeński

"Trudne problemy pozostawione same sobie stają się jeszcze trudniejsze".
Anna Kowalska - mgr psychologii, psychoterapeuta, jobcoach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia w zakresie psychoterapii w szkole "Intra" w Warszawie, studia podyplomowe dotyczące jobcoachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także kursy i szkolenia doskonalące z zakresu psychoterapii indywidualnej.
Obecnie zatrudniona w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi, współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie pomocy psychologicznej. Autorka szkoleń i treningów. Prowadzi zajęcia grupowe dotyczące radzenia sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, problemów wychowawczych. Swoją pracę psychoterapeutyczną i szkoleniową poddaje superwizji.