Jeżeli nie wiesz, jaki rodzaj zajęć będzie najbardziej pomocny dla Twojego Dziecka, osoba prowadząca w ciągu 2 pierwszych spotkań zdiagnozuje przyczynę trudności i wskaże, które umiejętności należy ćwiczyć.

Rodzice Dzieci uczestniczących w zajęciach 3-4 zajęcia otrzymywują regularną informację zwrotną na temat postępów pracy z Dzieckim i ewentualne wskazówki lub zalecenia dotyczące pracy w domu.

Prowadzimy następujące zajęcia:

- Terapia pedagogiczna

- Terapia Metodą Warnkego i Neuroflow

- Wspomaganie nauki czytania/pisania

- Terapia ręki

- Zajęcia usprawniające pamięć i koncentrację

- Wspomaganie procesu uczenia się

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia terapii pedagogicznej, adresowane do uczniów przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu, przyczyniają się do usprawniania procesów percepcyjno-motorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności szkolnych. Terapia pedagogiczna szczególnie polecana jest dla osób mających zdiagnozowane takie trudności jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia itd.  Główne cele terapii pedagogicznej: stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno oraz ruchowego; poprawa poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych; ćwiczenia sprawności czytania i pisania; wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi; wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości; poznanie preferowanego stylu uczenia się i dominacji półkuli mózgowej, wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce.

Koszt: 80 zł (za 55 minut zajęć indywidualnych).

TERAPIA METODĄ WARNKEGO I NEUROFLOW

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie.

NAUKA CZYTANIA I PISANIA/ WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA - indywodualnie / grupowo

Proponujemy  zajęcia, które stymulują dzieci do szybszego i lepszego rozwoju umiejętności czytania i pisania. Wczesna nauka czytania oparta jest na wynikach najnowszych badaniach neuropsychologicznych. Staramy się korzystać z nowowoczesnych i skutecznych metod, a wśród nich -  wykorzystujemy  metodę Pani prof. Jagody Cieszyńskiej, która została oparta na założeniach Jacobsona dotyczących nabywania języka. Wykorzystuje ona wiedzę o symultanicznym analizowaniu materiału przez prawą półkulę przy jednoczesnym sekwencyjnym sposobie analizy bodźców przez lewą półkulę mózgową. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, jednocześnie zapobiega dysleksji u dzieci, co stanowi jej przewagę nad dotychczasową, powszechną nauką czytania jaką jest metoda głoskowania.
Oprócz tego korzystamy również z Metody 18-struktur wyrazowych. Praca metodą 18 struktur wyrazowych polega na praktycznym poznawaniu przez dzieci z trudnościami w kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeń.
Kolejność poznawania wyrazów podporządkowana została zasadzie stopniowania trudności, a więc przechodzenia od wyrazów najłatwiejszych do najtrudniejszych. Każdy zestaw ćwiczeń zawiera wyrazy o określonej budowie oraz wyrazy wcześniej poznane. Ta metoda jest przeznaczona dla dzieci, które rozpoczęły już  swoją szkolną przygodę, chcą usprawnić umiejętność czytania, pisania, czy  chociażby mają trudności w nabyciu tej umiejętności.
Proponujemy także Trening Czytania przygotowany z myślą o dzieciach, które poznały już wszystkie litery, rozróżniają ich kształt, potrafią je napisać, jednak nie opanowały jeszcze w stopniu wystarczającym umiejętności czytania cichego i głośnego oraz rozumienia tekstu. Trening Czytania jest przeznaczony również dla dzieci starszych, które chcą usprawnić tą umiejętność.

Koszt: 80 zł (za 55 minut zajęć indywidualnych); 40 zł (zajęcia grupowe 1 godz.- od 3 r.ż. nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną; grupy do 6 dzieci).

"TERAPIA RĘKI"

Precyzyjne ruchy rąk należą do najbardziej skomplikowanych ruchów. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i artykulacji, a także szeroko pojętej komunikacji. Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Celem zajęć jest: usprawnienie motoryki palców; utrwalenie kierunku ruchu od lewej strony do prawej; kształtowanie orientacji przestrzennej; usprawnienie analizy słuchowej, koordynacji słuchowo - ruchowej; ćwiczenie pamięci wzrokowej; ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowo - słuchowej.

Koszt: 80 zł (za 55 minut zajęć indywidualnych).

WSPOMAGANIE PROCESU UCZENIA SIĘ

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które mają trudności w opanowaniu materiału szkolnego ze względu na różnorodne trudności rozwojowe.  W trakcie spotkań wspomagamy pamięć, koncentrację, czytanie ze zrozumieniem, uzupełniamy braki w nauce oraz przygotowujemy się do sprawdzianów i testów szkolnych. . Pomagamy dziecku w odnalezieniu metody uczenia się odpowiedniej dla niego.

Koszt: 80 zł (za 55 minut zajęć indywidualnych).