Jeżeli nie wiesz, jaki rodzaj zajęć będzie najbardziej pomocny dla Twojego Dziecka - zadzwoń !

Rodzice Dzieci uczestniczących w zajęciach (3-4 zajęcia) otrzymywują regularną informację zwrotną na temat postępów pracy z Dzieckim i ewentualne wskazówki lub zalecenia dotyczące pracy w domu.

Prowadzimy następujące zajęcia:

- Instrumental Enrichment (stymulacja rozwoju poznawczego dziecka)

- Terapia pedagogiczna

- Terapia Metodą Warnkego i Neuroflow

- Wspomaganie nauki czytania/pisania

- Terapia ręki

- Wspomaganie procesu uczenia się

 

INSTRUMENTAL ENRICHMENT

Instrumental Enrichment jest to metoda zwiększenia sprawności umysłowej dzieci z różnego typu trudnościami stworzona przez pedagoga Reuvena Feuersteina. Warto podkreślić, że jako jedna z niewielu metod wspierających naukę dzieci posiada tak rzetelnie udokumentowaną w badaniach skuteczność - wykazano wysoką bieżącą poprawę funkcjonowania dziecka oraz trwałość efektów terapii, nawet do trzech lat po jej zakończeniu.

Jest to trening zwiększania sprawności poznawczej. Prowadzi do wzrostu samodzielności w procesach myślowych. Usprawnia i poprawia pamięć, percepcję, koncentrację uwagi, myślenie przyczynowo-skutkowe i kształtuje myślenie krytyczne. Terapia w wersji standardowej jest adresowana głównie do dzieci od szóstego roku życia.

Wspiera w przypadku następujących trudności: dyskalkulia, problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością (ADD; ADHD), obniżona sprawność poznawcza, uogólnione trudności w uczeniu się, nieharmonijny rozwój intelektualny, trudności związane z zaburzeniami centralnego układu nerwowego.

Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. To metoda o tyle uniwersalna, że może dać efekty z jednej strony jako wsparcie w terapii trudności rozwojowych, a z drugiej jako swoista siłownia dla mózgu – stymulacja procesów rozwojowych. Nie należy jej jednak mylić z klasycznym treningiem pamięci albo korepetycjami – zarówno metody pracy, jak i cel różnią się znacznie od obu tych przykładów.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia terapii pedagogicznej, adresowane do uczniów przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu, przyczyniają się do usprawniania procesów percepcyjno-motorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności szkolnych. Terapia pedagogiczna szczególnie polecana jest dla osób mających zdiagnozowane takie trudności jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia itd.  Główne cele terapii pedagogicznej: stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno oraz ruchowego; poprawa poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych; ćwiczenia sprawności czytania i pisania; wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi; wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości; poznanie preferowanego stylu uczenia się i dominacji półkuli mózgowej, wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce.

TERAPIA METODĄ WARNKEGO I NEUROFLOW

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Terapia Przetwarzania Słuchowego.

NAUKA CZYTANIA I PISANIA/ WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA

Proponujemy  zajęcia, które stymulują dzieci do szybszego i lepszego rozwoju umiejętności czytania i pisania. Wczesna nauka czytania oparta jest na wynikach najnowszych badań neuropsychologicznych. Staramy się korzystać z nowowoczesnych i skutecznych metod, a wśród nich -  wykorzystujemy metodę prof. Jagody Cieszyńskiej, która została oparta na założeniach Jacobsona dotyczących nabywania języka. Wykorzystuje ona wiedzę o symultanicznym analizowaniu materiału przez prawą półkulę przy jednoczesnym sekwencyjnym sposobie analizy bodźców przez lewą półkulę mózgową. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, jednocześnie zapobiega dysleksji u dzieci, co stanowi jej przewagę nad dotychczasową, powszechną nauką czytania jaką jest metoda głoskowania.
Oprócz tego korzystamy również z Metody 18-struktur wyrazowych. Praca metodą 18 struktur wyrazowych polega na praktycznym poznawaniu przez dzieci z trudnościami w kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeń.
Kolejność poznawania wyrazów podporządkowana została zasadzie stopniowania trudności, a więc przechodzenia od wyrazów najłatwiejszych do najtrudniejszych. Każdy zestaw ćwiczeń zawiera wyrazy o określonej budowie oraz wyrazy wcześniej poznane. Ta metoda jest przeznaczona dla dzieci, które rozpoczęły już  swoją szkolną przygodę, chcą usprawnić umiejętność czytania, pisania, czy  chociażby mają trudności w nabyciu tej umiejętności.
Proponujemy także Trening Czytania przygotowany z myślą o dzieciach, które poznały już wszystkie litery, rozróżniają ich kształt, potrafią je napisać, jednak nie opanowały jeszcze w stopniu wystarczającym umiejętności czytania cichego i głośnego oraz rozumienia tekstu. Trening Czytania jest przeznaczony również dla dzieci starszych, które chcą usprawnić tę umiejętność.

"TERAPIA RĘKI"

Precyzyjne ruchy rąk należą do najbardziej skomplikowanych ruchów. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i artykulacji, a także szeroko pojętej komunikacji. Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Terapia ręki nie istnieje w oderwaniu od terapii angażującej całą postawę ciała (od prawidłowej postawy i pracy mięśni posturalnych zależy napięcie i ułożenie dłoni) - stąd znaczna część ćwiczeń szczególnie w początkowym etapie terapii może przypominać zajęcia ogólnoruchowe. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Ostatecznym celem zajęć jest: usprawnienie motoryki palców; utrwalenie kierunku ruchu od lewej strony do prawej; kształtowanie orientacji przestrzennej; usprawnienie analizy słuchowej, koordynacji słuchowo - ruchowej; ćwiczenie pamięci wzrokowej; ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowo - słuchowej.

WSPOMAGANIE PROCESU UCZENIA SIĘ

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które mają trudności w opanowaniu materiału szkolnego ze względu na różnorodne trudności rozwojowe.  W trakcie spotkań wspomagamy pamięć, czytanie ze zrozumieniem, uzupełniamy braki w nauce oraz przygotowujemy się do sprawdzianów i testów szkolnych. Pomagamy dziecku w odnalezieniu metody uczenia się odpowiedniej dla niego.