"KROPKA" działa jako placówka oświatowa o charakterze niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu żyrardowskiego i pozostaje pod nadzorem kuratorium oświaty. Oznacza to możliwość wydawania opinii uznawanych w placówkach publicznych: np. w szkołach.

Diagnoza przeprowadzana jest przez doświadczonych specjalistów, z użyciem rekomendowanych narzędzi diagnostycznych.

WYDAJEMY NASTĘPUJĄCE OPINIE:

- o odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

- o specyficznych trudnościach w uczeniu się (np. dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)

- o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

- o objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole

- o możliwości spełniania przez ucznia szkoły podstawowej obowiązku szkolnego poza szkołą

 

Każdy rodzic, który chciałby się dowiedzieć więcej na temat rozwoju swojego dziecka (nie tylko w sytuacji uzyskania opinii przedstawianej w szkole), może zapisać dziecko na diagnozę.

WYDAJEMY NASTĘPUJĄCE DIAGNOZY:

- diagnoza dysleksji (dysgrafii, dysortografii, ryzyka dysleksji)

- diagnoza dyskalkulii

- diagnoza dojrzałości/gotowości szkolnej

- diagnoza rozwoju intelektualnego

 

1. DIAGNOZA DYSLEKSJI (również dysgrafii, dysortografii, ryzyka dysleksji)

Badanie dla dzieci (od III klasy szkoły podstawowej), które doświadczają trudności w czytaniu i/lub pisaniu. Obejmuje badanie czytania, pisania, umiejętności fonologicznych i nazywania oraz badanie ogólnego poziomu funkcji poznawczych. Badanie ryzyka dysleksji wykonywane jest u dzieci poniżej 3 klasy szkoły podstawowej. Pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia trudności szkolnych na podłożu dysleksji w przyszłości i wdrożyć działania zapobiegające na wczesnym etapie rozwoju dziecka.

Badanie rozkłada się na 2-3-4 wizyty.

Koszt obejmuje: badanie, opracowanie pisemnej diagnozy oraz krótkie spotkanie informacyjne dla rodziców - do 15 minut).

2. DIAGNOZA DYSKALKULII

Badanie dla dzieci od 10 roku życia, które doświadczają uporczywych trudności z matematyką. Badanie jest złożone i obejmuje weryfikację sprawności wielu funkcji poznawczych.

Badanie rozkłada się na kilka spotkań - nawet do 6 wizyt.

Koszt badania ustalany indywidualnie (po analizie dotychczasowych badań dziecka)

3. DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI / GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Badanie gotowości do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Obejmuje ocenę wielu wymiarów: rozwój fizyczny oraz psychiczny (emocjonalny, społeczny i umysłowy) a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Diagnoza dojrzałości szkolnej pomaga rodzicom podjąć decyzję o zapisaniu dziecka do pierwszej klasy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych ich dziecka.

Badanie realizowane jest w trakcie 2-3-4 wizyt.

4. DIAGNOZA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

Badanie dla dzieci od wieku 2 lat rekomendowanymi wielomymiarowymi testam , których celem jest określenie profilu zdolności dziecka i poziomu inteligencji ogólnej, słownej i bezsłowne . Badanie jest często przydatnym punktem wyjścia dla oceny podłoża trudności szkolnych i wskazuje na możliwe obszary do pracy i wzmacniania. Korzystamy z testów: Stanford-Binet 5, CFT 1, CFT 2, TONI, WISC-R.