"KROPKA" działa jako placówka oświatowa o charakterze niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu żyrardowskiego i pozostaje pod nadzorem kuratorium oświaty. Oznacza to możliwość wydawania opinii uznawanych w placówkach publicznych: np. w szkołach.

Diagnoza przeprowadzana jest przez doświadczonych specjalistów, z użyciem rekomendowanych narzędzi diagnostycznych.

WYKONUJEMY DIAGNOZY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE   :

- badania przesiewowe w kierunku ADHD i zaburzeń ze spektrum     

- badanie zaburzeń ze spektrum za pomocą ADOS-2 

- badanie intelektu (Stanford-Binet, WISC, CFT, TONI)

- diagnozy szkolne (odroczenie obowiązku szkolnego, specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia; o dostosowaniu wymaga edukacyjnych)

 

Wszystkie diagnozy oparte są o rekomendowane testy, a osoby je przeprowadzające posiadają stosowane kwalifikacje poświadczone dodatkowymi szkoleniami.